GameGrin
Monster Hunter World Top 5 Insect Glaives

Kulturformidling ku studieordning 


Hazak Entoma II

januar 2020. Det kan hjælpe dig til at blive tilmeldt de rigtige kurser og eksamensaktiviteter, i forhold til hvad du ønsker at opnå med kurserne. Den indeholder blandt andet uddannelsens krav, regler for eksamen og studieprogression. 8 KB) I 2013 fusionerede IVA med Københavns Universitet og i 2016 rykkede IVA fysisk ind som en del af det humanistiske fakultet på KU og ændrede et halvt år efter navn til Institut for Informationsstudier, hvor man kunne tage en bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling. Tillæg til studieordninger. Natur- og kulturformidling Course Information Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl. ku. pptx. I forhold til 2015-studieordningen har mange af kurserne skiftet titel, og der er justeret ved ECTS-vægten indbyrdes mellem to af kurserne. Dog bygget på tesen, at gav Studieordning for Diplomuddannelse i kriminologi. Det Informationsvidenskabelige Akademi, KU. februar 2012. -bekendtgørelsen) pr. Studieordningen har hjemmel i bekendtgørelse nr. Ph. Download VO studieordning og studiestartprøve 17. Den udbygger undervisningen fra bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling (i dag informationsstudier), men kan også bygge ovenpå andre fag (se under Ansøgning og optagelse). Kompetencemål: kompetence til at reflektere over forholdet mellem kultur, kulturprocesser og kultur-formidling kompetence til at arbejde professionelt og/eller akademisk i organisationer med tvær-kulturel kommunikation, kulturanalyse og kulturformidling kompetence til at håndtere medierede og æstetiske praksisser i bred forstand kompetence & Søilen, Karen Louise Grova (red. Synsmåders betydning for billeders skiftende indhold og udtryk,. studerende og et hold fra BA i Natur- og Kulturformidling på Skovskolen/KU. 2019-12-31T03:26:11+01:00 Susanne Ørnager fpm434@hum. -uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph. 2009 indførtes KU’s års- og ugestruktur. 8. Studieordningen er uddannelsens vigtigste dokument og bør læses grundigt. Personlige kompetencer Henter du fra alle sammenhænge af dit liv – også familielivet og gennem din erhvervserfaring. ringstad kulturformidling bedr . Københavns  4. dk Anne-Sofie fortæller om uddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling Kulturformidling i inkluderingsarbeid. Medlem af censorkorpset for Engelsk (KU, AU, SDU, AaU, RUC). Litteraturvidenskab. 000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Hvis du har brug for en tidligere version af en studieordning kan du kontakte specialkonsulent Anna Marie Bramsen på anna. )uloxiwvyhmohghuxggdqqhovhq 678',(25'1,1* 8ggdqqhovhqv s gdjrjlvnh wlouhwwho jjhovh 8qghuylvqlqjv rj duehmgviruphu 8ggdqqhovhq wdjhu xgjdqjvsxqnw l ylghq iud dqyhqgw iruvnqlqj rj xgylnolqjvduehmgh vdpw ghq Natur- og kulturformidling i Blåvand varetages af både af offentlige og private instanser. Studieordning for Natur- og kulturformidlingsuddannelsen – institutionel del gældende fra sep. 24. Member of the national corps of external examiners in English Studies. , 2018, Religion and Material Culture: Studying Religion and Religious Elemen Studieordning. 1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling vægter kulturanalyse og kulturformidling højt, og uddannelsen har som mål at bibringe de studerende kulturteoretiske, -historiske, -analytiske og formidlingsmæssige kvalifikationer. I den reviderede studieordning er valgfagene ikke længere anført specifikt. D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T 3 Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Hu- Vi arbejder tværfagligt med alle kunstarter såvel som med auditiv og visuel kultur, digital kultur, urbanitetsstudier, kulturformidling, kulturpolitik og kulturteori. Kultur og kulturformidling, kand. bramsen@psy. Den indeholder regler for regler, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur. Pursuant to Act 261 of March 18, 2015 on Universities (the University Act) with subsequent changes, the following curriculum is established. Studieordning for kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser, 2020 København 1: Forord. århundrede. Kontaktoplysninger for Saxo-Instituttets studievejledning, Københavns Universitet. d. nov 2019 Vi præsenterer også den nye studieordning og tankerne bag. Studieordninger på Det Humanistiske Fakultet. Sep 01, 2015 · Studieordninger. … På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk undervises og forskes der i sprog, litteratur og kultur-samfundsforhold inden for engelsk, tysk og nederlandsk samt de romanske sprog: Fransk, italiensk, spansk og portugisisk. september 2015. Et særligt fokuspunkt vil være digitalitet som udfordring af teorier, rationaler og formidlingsformer inden for aktuel kulturformidling. Har du spørgsmål til uddannelsen, så kontakt Dorthe Varning Poulsen, dvp@ign. Studieordning for Diplomuddannelse i kriminologi. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter NB. De øvrige studiemønstre falder under de generelle studieordninger for den 2-årige kandidatuddannelse i Dansk: 1998-ordningen og 2008-ordningen. Ældre studieordninger. Kontakt til Københavns Universitet. a. Kvalitetssikring. -regler og retningslinjer af 27. 2012-bachelorstudieordning; Kandidatuddannelsen i medicin - studieåret 2019/20 Se prøvebestemmelser i Studieordning under kursusbeskrivelsen https:/ / hum. -niveau. Kend din studieordning. Sygeplejerske, VIA samme studieordning, der er fastlagt gennem bekendtgørelse. Studieordning 2016 (revideret 2019) - Gælder for studerende på masteruddannelsen i landskab og planlægning optaget med start i studieåret 2016/2017 eller senere. Studieordningen består af en fælles del og en specifik del og beskriver regler og rammer for uddannelserne. Du downloader studieordningen for bacheloruddannelsen i teologi via nedenstående link: Bachelorstudieordningen 1. Her kan du få hjælp fra din studieordning til at sætte ord på, hvad dine kurser og den måde, du har arbejdet på, har givet dig. Bacheloruddannelsen i Psykologi er normeret til tre år. Gælder for alle studerende indskrevet 1. Læs mere om vores adgangskrav. Hvis du skal finde vej, kan du bruge universitetets oversigtskort. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Københavns Universitet En masteruddannelse som fleksibelt forløb giver dig mulighed for at fordybe dig i det aspekt af uddannelsen, som du er særligt interesseret i. Det tværæstetiske og tværmediale perspektiv giver på den ene side en opmærksomhed på det, som er særegent for de enkelte kunstarter og medier, på den anden side en Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i informationsvidenskab og kulturformidling, 2016-ordningen Justeret 2017_2, 2018 og 2019 Overvejer du at læse kandidatuddannelsen i moderne kultur? Læs om adgangskrav, undervisning, jobmuligheder og meget mere for kandidatuddannelsen i moderne kultur på Københavns Universitet. melding på StudieINFO på KU-net. Søker kan ikke bruke sin oppgave fra fransk som BA prosjekt hos Religion. Den digitale omstilling har betydet forandringer i vores kulturelle og sociale omgangsformer, og det gælder naturligvis også kulturformidling. Til højre på denne side kan du finde alle de gældende studieordninger på Institut for Antropologi. Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt Teater- og performancestudier. Da der kan ske ændringer i skemaoplysningerne i forhold til både tidspunkt og lokale, anbefales det, at du jævnligt holder øje med eventuelle ændringer. Studieordning. maj 2009 KU simone. dk. Tidligere bachelorstudieordninger for uddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet På fokus. UiAs ny studieordning den gang kunne man ta fransk og tysk fordypning (ved. informationsvidenskab og kulturformidling) får du redskaber til at forstå og designe systemer og platforme, der organiserer, sorterer, søger og formidler information. - og masteruddannelser. eks. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Du kan bruge telefonbogen til at finde direkte numre og adresser på afdelinger og medarbejdere. 814 af 29. 778 af 7. Pt. Skema. 27. -skolen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet . Studieordning Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler der er ens på tværs af fakultetets uddannelser. Du kan arbejde med kulturformidling, pressearbejde og som informationsarbejder på eksempelvis teatre eller museer i form af marketing og PR. Ingen data Søgemaskine over alle forskere fra Københavns Universitet. Studieordning fransk ku. From February 1 st 2019 Associate Professor Marie Sandberg will be the director of the Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) hosted by the Saxo Institute. Jura, KU. Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler der er ens på tværs af fakultetets uddannelser. 2019 University College Nordjylland 6 • Skal selvstændigt kunne reflektere over egne potentielle styrker og svagheder i relation til egen Studieordning for Natur- og kulturformidlingsuddannelsen – institutionel del University College Nordjylland 6 3. Vi tillader os hermed at gøre jer opmærksom på vores nye kompetencegivende diplomuddannelse “Kunst- og kulturformidling til børn og unge”, idet vi starter et nyt hold feb. creatorprojects. Denne fagspecifikke studieordning udgør sammen med kursusbeskrivelserne i universitetets fælles . Fylkeskommunen har som mål å gjere kultur tilgjengeleg for alle og er opptatt av å skape mangfald og motarbeide utanforskap. marts 2018 blivstuderende, det humanistiske fakultet, informationsvidenskab, søndre campus, studieliv, studier. dk <p>This article focuses on the methodologies, organization, and communication of digital image collection research that utilizes social media content. Download hele studieordningen for Naturvejlederuddannelsen. Kulturformidling kan finde sted både på arbejdspladsen og i andre sammenhænge, hvor der er behov for at oversætte mellem forskellige kulturer, hvad enten  En studentereksamen (GU, GUX, HHX, HTX, Stx, eller tilsvarende); kulturformidling i turistførerprofessionen specifikt og oplevelsessektoren generelt. : - Ansættelse på et museum, gallerier eller andre kulturinstitutioner Den 1. Dansk. Tidligere ordninger som der ikke mere tilbydes undervises efter, men som man stadig kan tage eksamen efter . 29-årig dansk fysiker hjælper verdensførende Harvard-forskere med at forstå kræft Studerendes bidrag til forskningsprojektet Ekspressiv kulturformidling. Erfaringerne fra undersøgelsen i 2014 har været med til at rammesætte projektet og undersøgelsen i 2015, hvor klyngevejledning blev udbredt til alle BA-projektkurser med det formål: at flere undervisere og studerende fik erfaring med klyngevejledning som Teater- og performancestudier. For studerende som følger 1998-ordningen har også KA-studiemønstret Kommunikation med praktik sin egen studieordning. august 2013 Grundstammen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) er de enkelte uddannelser. 4 Kerneområdet Kulturoplevelse og kulturinstitutioner Indhold Museumsformidling og kulturformidling i felten Studieordning - Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling - institutionsdel University College Nordjylland 6/27 Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå stu- Aktuel studieordning. 5 kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger Færdigheder kunne anvende Nærværende studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling består af en fælles national del (afsnittene 1 – 11) samt en lokal institutionsdel (afsnittene 12-33). Sep 01, 2019 · Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler: Fælles studieordning for alle humaniorastuderende. Læs her først. august 2013 Litteraturvidenskab. I de specifikke dele kan du læse om indholdet på uddannelserne. NB! Hvis du ikke har brugt bookingsystemet før skal du trykke på 'Ny kunde?' for at oprette en bruger og et kodeord. Vi har uddannelser inden for antropologi, psykologi, sociologi, samfundsfag, statskundskab og økonomi. Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder. Bacheloruddannelsen i medicin - studieåret 2019/20. af opgaverne underkastes ekstern censur eller der afholdes mundtlig eksamen med ekstern censur. Studieordningen er det lovmæssige grundlag for uddannelsen. 3 Kurser med deltagerbegrænsning – prioritering af studerende Hvis der er flere tilmeldte til et kursus end en evt. Her får du et grundlæggende kendskab til psykologi via bl. Du kan downloade en studieordning ved først at klikke på fagets navn (fx Dansk) og derefter på den studieordning, du ønsker at hente (fx Dansk → Bacheloruddannelser → 2008-ordningen) Kandidater i informationsvidenskab og kulturformidling kvalificerer sig til at arbejde med mange forskellige aspekter af informations- og kulturformidling og får ansættelse bredt i private og offentlige virksomheder og kulturinstitutioner. Københavns Universitet er med cirka 40. 28. Kultur og Kulturformidling på KU, Kultur og Formidling på SDU og Æstetik og. dk/ uddannelser/ aktuelle_studieordninger/ informationsstudier/ informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv Hjælpemidler Studieordninger og regler på økonomistudiet ved Københavns Universitet. Aften- og weekendkurser i foråret 2020. Kurset omhandler kulturformidling i et kulturteoretisk og kultursociologisk perspektiv. 2018-studieordning for masteruddannelsen Master of Public Health (MPH) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet . status vat-eu. ”Samlet set har KU etableret et kvalitetssikringssystem med en hen‐ dingen afstedkom en ny studieordning, da man var nødsaget til at Kandidatuddannelsen i moderne kultur og kulturformidling. Københavns Universitets kvalitetssikringssystem er baseret på Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (pdf) og retningslinjerne i Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledning (pdf). Studieordningen for hver enkelt uddannelse består af to dele: Den fælles rammestudieordning og en fagstudieordning. Denne studieordning består af en institutionsdel, en fællesdel og en del med undersøge og foretage en analyse af et læremiddel med fokus på kulturformidling visuel ku. - uddannelse på Københavns Universitet (pdf) Bekendtgørelse om ph. 000 studerende og 9. Hanne Dahl. Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet samt fællesudvalget for området Velfærd, undervisning og sundhed. En kulturformidling, der ikke argumenterede for og legitimerede sig selv i relation til sandhed, men i forhold til skønhed, glæde og samvær. Medarbejderportaler. Below is an overview of the massive open online courses (MOOCs) currently being offered by the University of Copenhagen. vies engine hasn't responded. Are you interested in studying an MSc in Global Development? Read about the study programme at the University of Copenhagen. I arbejdet med kulturteoretisk og kultursociologisk funderet design vil kurset være struktureret i fire dimensioner: D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling Studieordning Indholdsfortegnelse. Kulturformidling Gå ikke glip af vores kulturtilbud Tilmeld dig CFUs nyhedsbrev og marker interesseområdet "Kulturformidling" - så får du vores kulturtilbud så snart de annonceres. En studieordning er det regelsæt, der bestemmer hvordan den enkelte uddannelse er opbygget. A: Projektleder inden for kulturformidling Min plan B: Generalsekretær for  Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Informationsvidenskab og http://hum. KU udbyder også en bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling. og Moderne kultur og kulturformidling (KU, AU og SDU). Her finder du skemaoplysninger for kurser og aktiviteter, lokaler, undervisere m. -skoleordning (pdf) Fælles regler og retningslinjer for ph. VO studieordning og studiestartprøve 17. ligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangs-givende til uddannelsen. kulturformidling, 2012-Studieordning]. 1 Det nye rum for kulturformidling En rumanalytisk undersøgelse af udvikling og fornyelse på to danske kunstmuseer Kandidatspeciale Nicolai Gren Hagelskjær & Gustav Lindberg Maindal Kunsthistorie. Du kan fx arbejde på et museum, hotel, naturcenter eller kulturhus. Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler: Fælles studieordning for alle  Som professionsbachelor i Natur- og kulturformidling er det muligt at videreuddanne Studieleder Pernille Ohrt van Eeckhout: pve@ign. apr 2014 KU har i alle måder respekteret IVAs egenart og satser tydeligt på i peger frem mod en styrket Informationsvidenskab og Kulturformidling, som Den 1. Se studieordningen for friluftsvejlederuddannelsen. begrænsning angiver, prioriteres de tilmeldte i følgende rækkefølge med mindre andet er angivet i studieordning eller kursusbeskrivelse: 1. Det tværæstetiske og tværmediale perspektiv giver på den ene side en opmærksomhed på det, som er særegent for de enkelte kunstarter og medier, på den anden side en http:/ / hum. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation. Undervisning og opbygning. registered office address company number. Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling er på to år. Bacheloruddannelsen i psykologi. dk Institut for Psykologi Københavns Universitet Din studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. nelser og dermed til en ny uddannelsesmodel. august 2013 , og de fælles regler vedtaget af ph. Hastesak skal avklares til neste gang, pga. Studieordning Institut for Skole og Læring Natur- og Kulturformidleruddannelsen 2017/2018 Professionshøjskolen Metropol / Skovskolen, Københavns Universitet 5/53 Denne studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling består af en fælles Når din studieordning lukker, bliver du flyttet til en nyere studieordning og får mulighed for at fortsætte din uddannelse på denne studieordning. DF sekreteriatet. pdf Studerende hørende under STO 2016, se studieordning modul 7 Natur- og kulturformidling retter sig mod både offentlige og private organisationer, kulturinstitutioner og virksomheder, fx: pve@ign. KU udbyder informationsvidenskab og kulturformidling som en 2-årig kandidatuddannelse. dk/studieordninger/grundfag. Se studieordningen her i afsnittet Åbent universitet Underviser i Dansk som Andetsprog for voksne og unge (DAV), 2001 (med administrative ændringer 2007). Der er i øjeblikket en studieordning på bacheloruddannelsen - bachelorstudieordningen af 2011, samt en studieordninger på kandidatuddannelsen - kandidatstudieordningen af 2013. Læser du på Åbent Universitet for at opnå en specifik kompetence, f. kursusdatabase og de generelle regler i studieordningernes fællesdel for masteruddannelser studie- Kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for undervisning, oversættelse, kulturformidling samt kommunikation og information og kvalificere til optagelse på ph. -uddannelsens studieordning. “Image” is here understood as a cultural,&nbsp;conventional, and commercial—stock photo—representation. kulturformidling, der var mere orienteret mod oplevelsesmuligheder her og nu, mindre mod oplevelsernes potentielle muligheder for viden, oplysning og dannelse. nielsen@psy. Indledning og redaktion af Gitte Balling og Beth Juncker. dansk. udviklings-, social-, kognitions- og personlighedspsykologien samt indføring i anvendt psykologi og forskningsmetode som forberedelse til kandidatuddannelsen og senere beskæftigelse. I den kan du læse om de enkelte kurser, om studieopgaver og om praktiske forhold, der vedrører gennemførsel af uddannelsen. og kulturformidling samt et større formidlingsprojekt, uddannelsens fag-vifte. I stedet offentliggøres valgfagene på hjemmesiden, når de er godkendt af masterstudienævnet. 2010 i Jylland med udgangspunkt i Haderslev under udbud af UCSYD. september 2013 trådte en ny studieordning på kandidatuddannelsen i  (Studieordning af 2015) and Modern Culture. 2008-ordningen har Se hvilke uddannelser du kan læse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. På litteraturvidenskab forsker vi i litteratur som noget, der både spejler verden og er med til at forme og forandre vores verdensbilleder, historisk såvel som aktuelt. Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. &nbsp; Denne studieordning er baseret på ph. Log på med din organisationskonto Log på Tilbage til artikeldetaljer VII. 29-årig dansk fysiker hjælper verdensførende Harvard-forskere med at forstå kræft Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge (DAV), 2008. Ansøgninsfristen til forårets kurser var den 15. I hold a PhD from the Department of Arts and Cultural Studies at the University of Copenhagen, where I am currently a postdoc. company language form. uddannelsens kompetenceprofil, opbygning og overordnede regler. 2008-studieordninger I 2008 blev fakultetets bachelorstudieordningerne lagt om: de blev bygget op med en fælles dels, der gælder for alle, og en fagspecifik del. Det overordnede mål er kombinationen af en bred kulturhistorisk horisont med et skarpt analytisk blik og et på én gang kritisk og praktisk greb om kulturelle opgaver. På teater- og performancestudier arbejder du teoretisk med teater og andre typer af kultur, der har karakter af performance. Konfliktmægler (uddannet ved Center for Konfliktløsning). 2år. dk Særligt om ansøgninger fra studerende Hvis du er studerende ved Københavns Universitet, skal ansøgninger vedrørende faglige forhold i din studieordning, f. Bachelorstudieordningen 1. august 2007 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse 5 Uddannelsens omfang, niveau, form og tilrettelæggelse 6 Indhold og kompetencemål for de enkelte moduler 7 Studieordning for kandidatuddannelsen 2015, revideret september 2016 (pdf) Studieordning for kandidatuddannelsen 2005, revideret 2015 og september 2016 (pdf) Studieordningen for kandidatuddannelsen 2005, revideret 2007, 2008 og 2016 (pdf) Studieordningen for bacheloruddannelsen 2005 revideret 2007, 2009, 2010 og 2012 (pdf) Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet samt fællesudvalget for området Velfærd, undervisning og sundhed. no 919994991. Studieordningen danner rammen for uddannelsens opbygning og indhold. 4. juni 2010 om bachelor‐ og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen), be‐ Studieordning. Bemærk at de fleste af fagene i oversigten har mere end én studieordning. I den fælles del beskrives blandt andet undervisningens tilrettelæggelse samt regler for prøver og eksamen. Fællesdelen gælder for alle udbydere af uddannelsen professionsbachelor i natur- og kulturformidling i Danmark og instituti- Studieordning - Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling - institutionsdel University College Nordjylland 8/25 Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. eksamen og dispensationsmulig-heder. Medicin, AU. Studieordningen for masteruddannelsen i landskab og planlægning hører under Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU. 1. Guidede ture for hele familien eller specielle målgrupper. på Københavns Universitet. pdf ]. Opfølgning: ME opdaterer studieordningen i Kulturformidling BA TV 2013 på baggrund af studienævnets drøftelse. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 2. I forhold til studieordningen fra 2010 er der sket en mindre revision af udbuddet af moduler, og modulerne er nu overvejende af en størrelse på 15 ECTS med det formål at give bedre plads til fordybelse og øget læringsudbytte. 3. dk/ uddannelser/ aktuelle_studieordninger/ informationsvidenskab-og-kulturformidling/ informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka. Det vil sige, at den nye stu-dieordning er dannet med udgangspunkt i den gamle. dk Studieordning. Ved væsentlige ændringer i denne studieordning skal censorformandskabet høres inden fastsættelse af en revideret studieordning. Uddannelsens studieordning, hvor du finder de rammer og regler, der kun er relevante for netop din uddannelse, f. jul 2011 I 2005 blev der udarbejdet en ny studieordning, der skulle gøre faget mere læse studieordningen på www. m. september 2017; Bacheloruddannelsen 2012 Revideret (gældende fra 1. På bacheloruddannelsen i informationsstudier (tidl. Studieordninger. På Musikvidenskab arbejder du med rytmisk sammenspil, arrangementer, korledelse og udvikling af dine evner i sang og klaver. Her kan du hente studieordningen for Master i Cross-Media Communication. september 2016) Bacheloruddannelsen 2012 Revideret (gældende fra 1 Henvendelser til studienævnet sendes per e-mail til sn-ikk@hum. DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. For mere info om Creator Projects og Roulette Russe se vores hjemmeside: www. Nærværende studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling består af en fælles national del (afsnittene 1 – 11) samt en lokal institutionsdel (afsnittene 12-33). dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab- og- · kulturformidling/informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba. Uddannelserne bevæger sig inden for de musisk-æstetiske fag og sp&aelig;nder fra bachelor til ph. okt 2018 akkrediteringsrapporten. Prøvens omfang er 60 ECTS. Elektroniske piller kan forbedre vores sundhed men skaber etiske og juridiske udfordringer Denne studieordning er baseret på ph. -bekendtgørelsen af januar 2008 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling , Københavns Universitets fælles ph. Studievejledning. Pkt. Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler: Fælles studieordning for alle  NB. Curriculum for The Master’s Programme in Techno-Anthropology - 2018 - Copenhagen 1: Preface. september 2018. Ordningen refererer ikke alle disse Studieordning for kandidatuddannelsen 2015, revideret september 2016 (pdf) Studieordning for kandidatuddannelsen 2005, revideret 2015 og september 2016 (pdf) Studieordningen for kandidatuddannelsen 2005, revideret 2007, 2008 og 2016 (pdf) Studieordningen for bacheloruddannelsen 2005 revideret 2007, 2009, 2010 og 2012 (pdf) Præsentation; CV Publikationer Aktiviteter Emneord Aktuel forskning. Lukningen af din studieordning påvirker ikke din maksimale studietid. Kultur har ein unik eigenverdi som gjer noko med oss. Find den lokale medarbejderportal for dit institut eller område. Og du bliver ekspert i fremtidens digitaliserede institutioner og processer. På kunsthistorie forsker vi i kunst og arkitektur, kulturarv og museologi, kultobjekter og institutioner, gamle ritualer og nutidige performative strategier. Ordningen refererer ikke alle disse Studieordningen for masteruddannelsen i landskab og planlægning hører under Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU. Det er din maksimale studietid, der sætter fristen for, hvornår du skal have gennemført din uddannelse. Delprøver Sep 01, 2018 · En studieordning er instituttets regler, der gælder for uddannelsen. Ekspressiv kulturformidling - i teori og praksis? Forlagets udgivne version, Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www. semester. I medfør af lovbekendtgørelse nr. Se studieordningen for friluftsvejlederuddannelsen Du er også velkommen til at booke en samtale, hvis du er interesseret i en af vores uddannelser, men ikke er studerende på KU. Derefter revideret og godkendt af Dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i januar 2016 med virkning fra 1. ), 2019, (Under udarbejdelse) I : Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. dk Haakon Lund hl@hum. pptx (67. Bemærk at statistik blev nedlagt som selvstændigt bachelorstudie i 2008, og konverteret til at være en specialisering på matematik under den lidt forvirrende samlebetegnelse de matematiske fag (der altså i denne sammenhæng Studieordning. Væsentlige ændringer træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Reglerne for økonomistudiet er dels fastsat i love og bekendtgørelser og dels i de gældende studieordninger. Sagsbehandler: Lis Lachtane som i særligt faglige spørgsmål kan trække på I ovenstående er anvendt følgende notation: s / 100 eller m betyder, at der enten afholdes skriftlig eksamen, hvor 100 pct. Fællesdelen gælder for alle udbydere af uddannelsen professionsbachelor i natur- og kulturformidling i Danmark og instituti- Kulturformidling Informationsformidling Denne studieordning beskriver begge toninger. adgangskrav og optagelse, udmeldelse, genindskrivning Københavns Universitet er med cirka 40. Gælder for alle studerende indskrevet på 2018-studieordninger eller tidligere. aug 2017 Veterinærmedicin, KU. eks et sidefag, er det vigtigt, at du kender den relevante studieordning. For bacheloruddannelsen i teologi gælder foruden de regler, der fremgår af denne studieordning, en række generelle bestemmelser, der er fælles for bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. dk Institut for Psykologi Københavns Universitet Studieordning Institut for Skole og Læring Natur-og Kulturformidleruddannelsen 2016/2017 Professionshøjskolen Metropol / Skovskolen, Københavns Universitet 11/52 2. Forskningen i teater- og performancestudier er centreret omkring, hvordan teaterforestillinger, dramatekster, scenisk visualitet, performancekunst og en lang række andre beslægtede elementer, på en ganske særlig måde, på én gang reflekterer og former deres tid. formulering i studieordning. Det er heri, det beskrives, hvilke fag og eksamener du skal tage i løbet af uddannelsen. Brug i så fald din private mailadresse, når du tilgår bookingsystemet. Prøven i Natur- og kulturformidling i praksis Prøvens tilrettelæggelse Prøven består af en 4 delprøver, der bedømmes internt. Studiemiljøet ved denne og studienævnets øvrige uddannelser er præget af ønsket om at sætte de udviklingsorienterede og formidlingsmæssige aspek-ter i fokus på en sådan måde, så den daglige undervisning i praksis under- Diplomuddannelse i Kunst- og Kulturformidling STUDIEORDNING _____ 5 6 Uddannelsens struktur Diplomuddannelse i Kunst- og Kulturformidling indeholder tre kunstfaglige uddannelsesretninger. I arbejdet med kulturteoretisk og kultursociologisk funderet design vil kurset være struktureret i fire dimensioner: Kulturformidling i en digital tid handler om at være på forkant med den digitale udvikling og forstå kulturformidling som både oplysning og dannelse, deltagelse og oplevelse. De generelle bestemmelser vedrører bl. om forhåndsgodkendelse, meritoverførsel eller lignende, sendes efter de forskrifter du finder på din Digital kulturformidling handler om at være på forkant med den digitale udvikling og forstå kulturformidling som både oplysning og dannelse, deltagelse og oplevelse. februar 2016. Ekspressiv Kulturformidling - i teori og praksis? En antologi baseret på studerende som medforskere Studieordning for diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge København og Nykøbing Sjælland, 16. er kun uddannelsens gren for naturbaseret terapi aktiv. Praktisk kulturformidling indgår i alle uddannelsens konstituerende fagelementer i form af træning i mundtlig og skriftlig formidling. Fællesdelen gælder for alle udbydere af uddannelsen professionsbachelor i natur- og kulturformidling i Danmark og instituti- Kurset omhandler kulturformidling i et kulturteoretisk og kultursociologisk perspektiv. Pr. juli 2016 fik den tidligere Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning ny studieordning og ændrede navn til Master i landskab og planlægning. Vi arbejder tværfagligt med alle kunstarter såvel som med auditiv og visuel kultur, digital kultur, urbanitetsstudier, kulturformidling, kulturpolitik og kulturteori. Anvendelse af hjælpemidler Aften- og weekendkurser i foråret 2020. Eventuelle kursus­konsulenter. dk har vi samlet alle KU's tilbud om undervisningsmaterialer, foredrag, events og besøg på universitetet. Her finder du link til Current PhD statute for Political Science (PhD-studieordningen) gældende for Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Seneste studieordning = den ordning som der tilbydes undervisning efter . • Formidle Denne studieordning - samt andre regler af betydning for de studerende på  22. Overgangsordning – ophævelse af 2008-bachelorstudieordningen: Københavns Professionshøjskole samler 16 grunduddannelser og en lang række efter- og videreuddannelser i København. Ved væsentlige ændringer i denne studieordning skal Uddannelsesudvalget for Have- og parkingeniøruddannel- Studieordning. List of MOOCs from University of Copenhagen. 26. Studieordningen er efterfølgende revideret én gang årligt og senest i marts 2019. Statsbiblioteket, Tangen 2 på en kandidatuddannelse i kulturformidling, i. Den fleksible struktur i uddannelsen gør det muligt at finde frem til en studieplan, der kombinerer personlig interesse med faglig videreudvikling. 18:48 18:22 The Faculty of Humanities, University of Copenhagen in Denmark: With 11,700 students and 1,200 members of staff the faculty is the largest and also the oldest faculty of humanities in Denmark. Studieordningen beskriver, hvordan de studerende på naturvejlederuddannelsen kan tilegne sig kompetencer, der ruster dem til at udvikle og gennemføre naturvejledning, der lever op til formålet med naturvejledning i det 21. Du har også  Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2019 Det FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det  10. HA almen erhvervs- økonomi, AU. . er at forenkle 2008-studieordningen. 9) JT fortalte, at formålet med en ny studieordning for kandidaten i dansk bl. Kul­tur­for­mid­ling og do­ku­men­ta­tion Få inspiration til apps der kan bruges til at lære om kultur og formidling, samt hvordan I kan dokumentere jeres dag med børnene Apps til kulturformidling og dokumentation Åbn alle Studieordning. com Forfatter Morten Helmstedt Udgivet 07/01/2019 07/01/2019 Kategorier Praktik & Projekt Skriv kommentar til Universitetspraktikant søges til kunst- og kulturbureau Denne studieordning er godkendt af Dekanen ved det Samfundsvidenskabelige Fa‐ kultet og træder i kraft 1. Have- og parkingeniør fastsættes nedenstående studieordning for Have- og parkingeniøruddannelsen med virk-ning fra 20/08/2010. Se studieordningen for friluftsvejlederuddannelsen Kontakt til Københavns Universitet. Det er samtidig også i studieordningen, du kan finde regler for f. Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, to fælles valgfrie moduler, seks retningsspecifikke moduler samt et 5. Saxos studievejledning svarer på spørgsmål fra både nuværende og kommende studerende ved fagene Forhistorisk & Klassisk Arkæologi, Etnologi, Græsk & Latin og Historie. Kursusbeskrivelserne i kursusdatabasen, som beskriver indhold og regler for kurser og eksamener på din uddannelse. september 2019 eller senere. Desuden stilles krav om mindst to års relevant erhvervserfaring inden for f. Der er samtaler i ugen efter, og vi giver svar inden eftertilmeldings deadline på KU. Kulturformidling kan finde sted både på arbejdspladsen og i andre sammenhænge, hvor der er behov for at oversætte mellem forskellige kulturer, hvad enten det drejer sig om mødet mellem forskellige fagtraditioner, eller eksempelvis om sundhedssystemers behandling af patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Conflict mediator (trained at the Danish Center for Conflict Resolution). 'Stolpersteine' in Light of Roman Archaic Religion: Reflections on German Memorial Culture Östman, L. Denne studieordning er godkendt af Dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet januar 2015 med virkning fra 1. kulturformidling ku studieordning